SHREE. RAJENDRA V HEGDE, PRINCIPAL (GEOGRAPHY)

SHREE MANOJ PINTO ( KANNADA DEPARTMENT)

SHREE. LOKESH K (ENGLISH DEPARTMENT)

SHREE SHREEDHAR  MESTA (ENGLISH DEPARTMENT)

DR. HASEENA G C (HINDI DEPARTMENT)

DR. MANJUNATH HEGDE ( SANSKRIT DEPARTMENT)

SMT. BHARATI BHAT ( HISTORY DEPARTMENT)

SHREE. SAYIPRASAD HEGDE (HOD ECONOMICS DEPARTMENT)

SMT. GEETA V HEGDE (ECONOMICS DEPARTMENT)

SMT. RAKSHA HALAGEKAR (COMMERCE DEPARTMENT)

SMT. GEETA HEGDE  (COMMERCE DEPARTMENT)

SHREE V.G HEGDE (SOCIOLOGY DEPARTMENT)

SHREE N.G NAIK ( POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT)

SHREE RAVEENDRA HEGDE (COMMERCE DEPARTMENT)

SHREE. SHASHIDHAR ABBI (STAISTICS DEPARTMENT)

SHREE AJIT BHAT (STATISTICS DEPARTMENT)

SHREE. RENAKAPPA ITAGI  (HOD PHYSICS DEPARTMENT)

SMT. SUNITA NAYAK (PHYSICS DEPARTMENT)

KUM. HARSHITA CHANDAVAR (PHYSICS DEPARTMENT)

SHREE. J.P NAIK   (HOD CHEMISTRY DEPARTMENT)

SHREE. S.V HEGDE (CHEMISTRY DEPARTMENT)

KUM. MEGHANA HEGDE (CHEMISTRY DEPARTMENT)

SHREE. GANESH HEGDE (HOD MATHEMATICS DEPT)

SMT. MAMATA V (MATHS DEPARTMENT)

SMT. SAROJA NAIK (HOD BIOLOGY DEPARTMENT)

SMT. HARSHITA MOGER (BIOLOGY DEPARTMENT)

SMT. ANITA MATOLI (BIOLOGY DEPARTMENT)

SMT. SUNITA DUBASHI (HOD COMP. SCIENCE  DEPARTMENT)

SHREE AJIT BHOVI (PHYSICAL DIRECTOR)